Kolokwium zaliczeniowe z Modelowania Molekularnego

Do dwóch z podanych poniżej sekwencji należy znaleźć następujące informacje: Do wybranych sekwencji należy wykonać model struktury przestrzennej wykonany w SwissPDB Viewerze. A wynik modelowania w postaci pliku PDB i Projektu (pobranego ze SwissModel).
Korzystanie ze SwissModel nie jest obowiązkowe. Wszystkie operacje od szukania wzorca do wygenerowania "optymalnego" modelu można przeprowadzić samodzielnie w środowisku SwissPDBViewer

>s0346
SPQCHFDIEINREPVGRIMFQLFSDICPKTCKNFLCLCSGEKGLGKTTGKKLCYKGSTFH RVVKNFMIQGGDFSEGNGKGGESIYGGYFKDENFILKHDRAFLLSMANRGKHTNGSQFFI TTKPAPHLDGVHVVFGLVISGFEVIEQIENLKTDAASRPYADVRVIDCGVLA

>s0313
KGNIRVIARVRPVTKEDGEGPEATNAVTFDADDDSIIHLLHKGKPVSFELDKVFSPQASQQDVFQEVQAL ITSCIDGFNVCIFAYGQTGAGKTYTMEGTPENPGINQRALQLLFSEVQEKASDWEYTITVSAAEIYNEVL RWEPQGVQSRPQGQLWGPHSQRCASALPLPIPQVFEFGHTNRTTEFTNLNEHSSRSHALLIVTVRGMDCS TGLRTTGKLNLVDLAGSERVGKSGAEGSRLREAQHINKSLSALGDVIAALRSRQGHVPFRNSKLTYLLQD SLSGDSKTLMVVQVSPVEKNTSETLYSLKFAERVRSVELG

>s0380
MRDKVKTIGGLIDKVSVSLIGSVDDEGFPNIKAMLPPRMRQGIKYIYFSTNTSSMRVSQYINNPKACVYF YDKRFFRGVMLKGTMEVLQDAYSKQLIWRDGDELYYPEGVTDQDYCVLKFTTQSGRFYSKFKSEDFEVED

>s0322
MTDEERAAFPDGWEAFTDPGFIAHVGPVYHRTVAGTKEFAFRTDERHGNLVGIVHGGMLLTFADRALSIV VREACDGARAVTIEMSSQFVGAAQIGDLVETVPEIVRKTASLVFVRGTLTSGGRPLAAVTGIWKVLKDKP GDKS

>s0363
MSESEKIIVEVAYAYPERYFLKKLTLDSTTTIQNVILQSGILEKYTEIDLRTNKVGIFSRPAKLTDIVEN GDRIEIYRQLIADPKEIRRKRAAEQNKK